Guido Baldeschi

Guido Baldeschi

Brand Manager at Tenuta San Guido